Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Het sluiten van de overeenkomst
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Garantie
 8. Beperking van aansprakelijkheid
 9. Buitengewone voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
 10. Verzilveren van tegoedbonnen in het kader van een promotie
 11. Verzilveren van cadeaubonnen
 12. Toepasselijk recht
 13. Bevoegde rechtbank
 14. Alternatieve beslechting van geschillen

1) Werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “AV”) van Easeframe (hierna aangeduid als “Verkoper”) zijn van toepassing op elke uitnodiging tot het doen van een aanbod van Verkoper, elk aanbod van een consument en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en met betrekking tot levering van goederen die een consument (hierna aangeduid als „Klant“) met Verkoper sluit inzake de door Verkoper in zijn online webshop (easeframe.nl) aangeboden goederen (hierna aangeduid als “de Overeenkomst op Afstand”). Voor zover aanwezig, elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden in gebruik bij de Klant wordt uitdrukkelijk door Verkoper afgewezen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.2 Voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Verkoper voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de  Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 • Indien de Overeenkomst op Afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op Afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.4 Voor overeenkomsten op afstand met betrekking tot levering van tegoedbonnen zijn deze AV eveneens van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Een consument in de geest van deze AV is een natuurlijke persoon, die ten minste 18 jaar oud is, en die een juridische handeling uitvoert met doeleinden die overwegend bedoeld zijn voor een gebruik dat als niet-bedrijfs- of niet-beroepsmatig kan worden beschouwd.: Een ondernemer in de geest van deze AV is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een personenvennootschap die rechtspersoonlijkheid bezit die bij het afhandelen van een transactie handelt binnen diens bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.5 Hetgeen Verkoper aanbiedt onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, , richt zich uitsluitend op consumenten als eindgebruikers en niet op ondernemers als eindgebruikers. Het is verboden aan de Klant om de producten bedrijfsmatig door te verkopen. Verkoper behoudt zich het recht voor om een bod tot het sluiten van een koopovereenkomst te weigeren, indien het verrichte aanbod de schijn wekt dat het aanbod  het oogmerk van bedrijfsmatige wederverkoop heeft in plaats van als aankoop door de Klant als consument.

2) Het sluiten van de overeenkomst

2.1 De volgende bepalingen ten aanzien van het sluiten van de overeenkomst zijn van toepassing op het bestellen via de Internetshop easeframe.nl.

2.2 Bij het sluiten van een overeenkomst komt een overeenkomst tot stand met 
Easeframe
De Savornin Lohmanlaan 7
3741TW Baarn, Nederland
E-Mail: info@easeframe.nl

2.3 De in de online webshop van Verkoper opgenomen productbeschrijvingen vormen een uitnodiging tot het doen van een aanbod (“Uitnodiging”) aan de Klant van de kant van Verkoper, zodat de Klant een aanbod aan Verkoper kan doen

2.4 De Uitnodiging bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de beschikbare producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door de Klant van de Uitnodiging door de Klant mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de Uitnodiging binden de Verkoper niet.

2.5 De Klant kan het aanbod via het in de online webshop van Verkoper geïntegreerde online bestelformulier doen. Daarbij geeft de Klant, nadat hij de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen heeft gelegd en het elektronisch bestelproces heeft doorlopen, door te klikken op de knop die de bestelprocedure afsluit [„bestellen met betalingsverplichting“] een juridisch bindend voorstel voor een overeenkomst met betrekking tot de goederen in de winkelwagen. De bestelling kan echter slechts worden afgegeven en verzonden als de Klant deze voorwaarden voor de overeenkomst heeft geaccepteerd en bij zijn bestelling heeft betrokken, door op de knop [„AV accepteren“] en de knop [„Instructies voor herroeping accepteren“] te klikken. Direct na verzending van de bestelling ontvang de Klant van Verkoper een ontvangstbevestiging die echter nog geen acceptatie van het voorstel voor een overeenkomst vormt.

2.6 Het Aanbod van de Klant bestaat uit een eenmalige Bestelling.

2.7 Verkoper accepteert het aanbod van de Klant binnen vijf dagen,

 • door de Klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstformaat (fax of e-mail) te sturen, of
 • door de Klant de bestelde goederen te leveren, of
 • door de Klant na het plaatsen van diens bestelling te verzoeken om te betalen.

Indien aan meerdere hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan, komt de overeenkomst op het moment tot stand, waarop de eerste van de hiervoor vermelde alternatieven tot stand komt. De termijn voor het aannemen van het bod gaat in op de dag na verzending van het bod door de klant en eindigt nadat de vijfde dag na verzending van het bod is verstreken. Indien Verkoper het bod van de Klant niet binnen de hiervoor vermelde termijn accepteert, wordt dit geacht een weigering van het aanbod te zijn met als gevolg dat het aanbod van de Klant komt te vervallen, zodat de Klant niet meer aan zijn aanbod gebonden is.

2.8 Bij het doen van een aanbod via het online bestelformulier van Verkoper wordt de tekst van de overeenkomst, nadat de overeenkomst gesloten is, door Verkoper opgeslagen en aan de Klant verzonden na het verzenden van diens bestelling in tekstformaat (bijv. E-mail, fax of brief) inclusief de instructies voor herroeping en met informatie over de bestelde goederen. De tekst van de overeenkomst wordt door Verkoper niet toegankelijk gemaakt op een manier die verder gaat dan dat. Indien de Klant voor verzending van zijn bestelling een gebruikersaccount in de online webshop van Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van Verkoper gearchiveerd; deze kunnen door de Klant via diens met wachtwoord beveiligde gebruikersaccount kosteloos worden opgevraagd na vermelding van de betreffende login-gegevens.

2.9 Tijdens het bestelproces plaatst de Klant eerst de gewenste goederen of diensten in de winkelwagen. Daar kan de Klant het gewenste aantal te allen tijde wijzigen of geselecteerde goederen helemaal verwijderen. Indien de Klant goederen in de winkelwagen heeft geplaatst, komt de Klant telkens door op de knoppen „Doorgaan“ eerst op een pagina waarop de Klant zijn gegevens kan invoeren en vervolgens de wijze van verzending en betaling kan selecteren. Tenslotte opent er een overzichtspagina waarop de Klant zijn gegevens kan controleren. De Klant kan invoerfouten (bijv. met betrekking tot wijze van betaling, gegevens of het gewenste aantal) corrigeren, door bij het betreffende veld op „Bewerken“ te klikken. Om helemaal te stoppen met bestellen kan het browservenster compleet worden gesloten. Anders wordt de verklaring van de Klant na het aanklikken van de bevestigingsknop [„bestellen met betalingsverplichting“] bindend zoals omschreven in artikel 2.2 van deze AV.

2.10 De afhandeling van de bestelling en het opnemen van contact gebeurt in de regel via e-mail en langs een geautomatiseerd bestelproces. De Klant dient ervoor te zorgen dat hij een werkend e-mail-adres opgeeft tijdens het bestelproces, zodat e-mails die door Verkoper aan dit adres worden verzonden, door hem kunnen worden ontvangen. Met name dient de Klant bij gebruik van SPAM-filters ervoor te zorgen dat alle e-mails, verzonden door Verkoper of door derden die door hem met de afhandeling van de bestelling belast zijn, kunnen worden bezorgd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Het herroepingsrecht komt toe aan de Klant die een natuurlijk persoon / consument is.

3.2 De Klant / consument heeft het recht om de tot stand gekomen overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De tot stand gekomen overeenkomst wordt de geplaatste bestelling of het afgesloten Abonnement gedoeld. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant / consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of het aangaan van het Abonnement is bevestigd. 

3.3 Als de Klant / consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van de contactpagina voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper (Easeframe, De Savornin Lohmanlaan 7, 3741TW Baarn, Nederland – E-Mail: info@Easeframe.nl). Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn is verzonden.

3.4 De Klant / Consument zendt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in bepaling 3.2 bedoelde melding, het product met toebehoren terug, of overhandigt hij dit aan de Verkoper, op(Easeframe, De Savornin Lohmanlaan 7, 3741TW Baarn, Nederland). De Klant / consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.5 De Verkoper vergoedt alle betalingen van de Klant / consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat een ander type levering is gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant / consument de herroeping heeft gemeld. De Verkoper wacht met terugbetalen tot hij het product of de Producten en toebehoren heeft ontvangen of tot de Klant / consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.6 De Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant /consument heeft gebruikt, tenzij de Klant / consument  instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant / consument.3.7 De Klant / consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

3.8 De Klant / consument betaalt alleen voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te controleren.

3.9 Als de Klant / consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving in de Uitnodiging van Verkoper, gaat het bij de vermelde prijzen om totaalprijzen incl. de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Eventuele bijkomende leverings- en verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijving vóór het plaatsen van het aanbod tot de bestelling van de goederen in de virtuele winkelwagen apart vermeld.

4.2 In de online webshop van Verkoper worden de mogelijkheden tot betaling aan de Klant meegedeeld.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen gebeurt via verzending aan het door de Klant vermelde leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is de tijdens het bestelproces van Verkoper vermelde leveringsadres bepalend voor bevestiging van de levering.

5.2 Indien de transportonderneming de verzonden goederen aan Verkoper terugzendt omdat het niet mogelijk was om de bestelling bij de Klant af te leveren, draagt de Klant de kosten voor de vergeefse verzending. Dit is niet van toepassing als niet aan de Klant kan worden verweten dat de bezorging niet kon plaatsvinden, of als de Klant had medegedeeld dat hij tijdelijk niet in staat was om de diensten af te nemen, tenzij Verkoper hem de diensten binnen een gepaste voorafgaande tijd aangekondigd had. Als de Klant zijn herroepingsrecht met positief gevolg uitoefent draagt de Klant de kosten voor de verzending niet. Voor de retourkosten is bij positieve uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant de door Verkoper hiervoor getroffen regeling van toepassing.

5.3 Vanwege logistieke redenen is het niet mogelijk voor de Klant om de bestelde goederen zelf af te halen. 

5.4 Tegoedbonnen worden de Klant als volgt ter beschikking gesteld:

 • via download, en
 • via e-mail, en
 • per post

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien Verkoper goederen of diensten levert voordat deze betaald zijn, behoudt hij zich het eigendomsrecht van de goederen voor tot voor de goederen of diensten de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de Klant

7) Garantie

7.1 Indien het gekochte niet beantwoordt aan de overeenkomst, heeft de Koper binnen de grenzen van wettelijke bepalingen het recht om nakoming te verlangen door aflevering van het ontbrekende of herstel of vervanging van de geleverde zaak, om de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs te verlagen.

7.2 De Klant wordt verzocht om een klacht over geleverde goederen met kennelijke transportschade bij de bezorger in te dienen en om Verkoper hiervan in kennis te stellen. Als de Klant dit nalaat, heeft dit geen effect op zijn wettelijke of contractuele garantie-aanspraken.

8) Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Bij een verwijtbare tekortkoming van Verkoper in de nakoming van wezenlijke verplichtingen (essentiële contractuele verplichtingen) uit de overeenkomst is Verkoper uitsluitend aansprakelijk voor schade die typisch en voorzienbaar is bij een dergelijke tekortkoming en te wijten is aan de verwijtbare tekortkoming, ,tenzij de aanspraken op schadevergoeding van de Klant voortvloeien uit dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid. Wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst zijn verplichtingen waarvan nakoming noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken.

8.2 Beperking van vergoeding van schade onder 8.1 is niet van toepassing voor zover het gaat om schade die voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper bij het verwijtbaar tekortkomen in de nakoming door Verkoper, diens wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers.

8.3 De beperkingen uit paragraaf 8.1 cq. 8.2 zijn ook van toepassing ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers van Verkoper, als er aanspraak rechtstreeks jegens hen wordt gemaakt.

8.4 De beperkingen van de aansprakelijkheid die voortvloeien uit paragraaf 8.1 cq. 8.2 zijn niet van toepassing indien Verkoper een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de gesteldheid van het gekochte heeft overgenomen. De wettelijke voorschriften met betrekking op de productaansprakelijkheid blijven onverlet.

9) Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

9.1 Indien Verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst behalve de levering van de goederen, ook de verwerking van de goederen volgens bepaalde specificaties van de Klant op zich neemt, dient de Klant de Verkoper alle voor de verwerking vereiste bestanden zoals teksten, afbeeldingen of grafische informatie in de door de Verkoper aangegeven bestandsformaten, formatteringen, beeld- en bestandsgroottes ter beschikking te stellen en hem de hiervoor vereiste gebruiksrechten toe te kennen. Voor de aankoop en verwerking van rechten op deze bestanden is uitsluitend de Klant verantwoordelijk. De Klant verklaart en neem de verantwoording voor het feit dat hij het recht heeft om de aan Verkoper ter beschikking gestelde bestanden te gebruiken. Hij draagt er met name zorg voor dat hierdoor geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, met name auteurs-, merk- en privacyrechten.

9.2 De Klant vrijwaart Verkoper van aanspraken van derden die zij in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de bestanden voorzien in 9.1 hiervoor van de Klant door Verkoper jegens Verkoper doen gelden. De Klant neemt hierbij ook de redelijke kosten voor zijn rekening van de noodzakelijke juridische verdediging inclusief alle rechtbank- en advocaatkosten Dit is niet is van toepassing indien de inbreuk op een recht niet aan de Klant te wijten is. De Klant is verplicht, in geval van een claim van derden Verkoper onmiddellijk, waarheidsgetrouw en volledig alle informatie die voor toetsing van de aanspraken en verweer tegen de claim vereist zijn, ter beschikking te stellen.

9.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten met name in die gevallen af te wijzen als de door de Klant hiervoor verstrekte bestanden een inbreuk vormen op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht tot gevolg hebben dan wel in strijd zijn met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Dit is met name van toepassing bij het verstrekken van bestanden in strijd met de grondwet of met racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, inhoud of inhoud die schadelijk is voor jongeren en/of geweld verheerlijkt.

10) Verzilveren van tegoedbonnen in het kader van een promotie

10.1 Tegoedbonnen die door Verkoper in het kader van reclame-acties met een bepaalde geldigheidsduur gratis worden verstrekt en die door de Klant niet kunnen worden gekocht (hierna aangeduid als “Tegoedbonnen”), kunnen slechts in de online webshop van Verkoper en slechts binnen de op de Tegoedbon vermelde periode worden ingewisseld.

10.2 Afzonderlijke producten kunnen uitgesloten zijn van der actie met tegoedbonnen, indien de uitsluiting blijkt uit de inhoud vermeld op van de Tegoedbon.

10.3 Tegoedbonnen kunnen uitsluitend worden verzilverd in de bestelprocedure in de webshop, bij de te verrichten betaling.. Er is geen verrekening achteraf mogelijk.

10.4 Per bestelling kan telkens slechts één Tegoedbon worden verzilverd.

10.5 De waarde van de goederen moet tenminste overeenkomen met het bedrag van de tegoedbon. Er wordt geen eventueel resterend saldo door Verkoper gerestitueerd.

10.6 Als de waarde van de Tegoedbon niet hoog genoeg is om de bestelling te dekken, kan Klant een van de overige door Verkoper aangeboden betalingswijzen gebruiken om het verschil te voldoen.

10.7 Het bedrag van een Tegoedbon wordt noch zowel niet in contanten uitbetaald, als wordt hierover geen rente vergoed.

10.8 De Tegoedbon wordt niet vergoed als de Klant de met de Tegoedbon volledig of ten dele betaalde goederen retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

10.9 De Tegoedbon is overdraagbaar. Verkoper betaalt bevrijdend op de Tegoedbon aan de betreffende houder die de Tegoedbon in de online webshop van Verkoper verzilvert. Dit is niet van toepassing als Verkoper bekend is of bekend zou moeten zijn met het niet gerechtigd zijn, de handelingsonbekwaamheid of het ontbrekende recht op vertegenwoordiging van de betreffende houder heeft.

11) Verzilveren van cadeaubonnen

11.1 Cadeaubonnen die via de online webshop van Verkoper kunnen worden gekocht (hierna aangeduid als “Cadeaubonnen”), kunnen slechts in de online webshop van Verkoper worden verzilverd, tenzij anders vermeld op de cadeaubon.

11.2 Cadeaubonnen en resterend saldo van Cadeaubonnen zijn tot het einde van het derde jaar na het jaar waarin de Cadeaubon gekocht is, inwisselbaar. Resterend saldo wordt de Klant tot de einddatum gecrediteerd.

11.3 Cadeaubonnen kunnen slechts tot het beëindigen van de bestelprocedure worden verzilverd. Er is geen verrekening achteraf mogelijk.

11.4 Per bestelling kan telkens slechts één Cadeaubon worden verzilverd.

11.5 Cadeaubonnen kunnen slechts voor aankoop van goederen en niet voor aankoop van andere Cadeaubonnen worden gebruikt.

11.6 Als de waarde van de Cadeaubon niet hoog genoeg is om de bestelling te dekken, kan een van de overige door Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gebruikt om het verschil te voldoen.

11.7 Het bedrag van een Cadeaubon wordt noch in contanten uitbetaald, noch wordt hierover rente vergoed.

11.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. Verkoper betaalt bevrijdend op de Cadeaubon aan de betreffende houder die de Cadeaubon in de online webshop van Verkoper verzilvert. Dit is niet van toepassing als Verkoper bekend is of bekend zou moeten zijn met het niet gerechtigd zijn, de handelingsonbekwaamheid of het ontbrekende recht op vertegenwoordiging van de betreffende houder heeft.

12) Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van de voorschriften van het internationaal privaatrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

13) Bevoegde rechtbank

Voor zover geschillen niet door alternatieve beslechting ex artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden tussen Verkoper en Koper beslecht kunnen worden, worden geschillen verband houdende met contractuele relaties waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, uitsluitend berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant, voor zover deze woonachtig is in Nederland.

14) Alternatieve beslechting van geschillen

14.1 De EU-Commissie stelt op het Internet via de volgende link een platform voor online beslechting van geschillen beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als toegang tot het buitengerechtelijk bijleggen van geschillen uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

Indien tussen Klant en Verkoper een geschil ontstaat dat niet in onderling overleg beslecht kan worden, wenden Klant en Verkoper zich tot het platform voor online beslechting van geschillen van de EU-commissie.

14.2 Verkoper heeft zich niet aangesloten bij enige geschillencommissie voor consumenten en is zowel niet verplicht als niet bereid om deel te nemen aan een dergelijke procedure voor beslechting van geschillen